SDH Sloup

Historie

Vznik Sboru dobrovolných hasičů ve Sloupu

Dne 18. listopadu 1934 svolána byla v osadě Sloupu do hostince „U Blahožů" ustavující schůze ku založení osadního „Sboru dobrovolných hasičů ve Sloupu". Schůze zúčastnili se za župní hasičskou jednotu „Kazín" pro okres Zbraslavský bratr Damián Benda, župní starosta, bratr Antonín Kohout, župní náčelník, František Marek, starosta pohřebního fondu, Karel Liška, jednatel sboru dobrovolných hasičů v Davli, bratr Novák, starosta sboru dobrovolných hasičů v Měchenicích a zástupci okolních hasičských sborů a větší počet občanů zdejší obce.

Po vyčerpání programu okrskové schůze přikročeno bylo k ustanovení sboru. Nejprve promluvil o významu hasičského sboru bratr Damián Benda, který též se zmínil o výhodném převzetí stříkačky od sboru davelského. Pak následoval projev Antonína Kohouta a bratra Františka Marka. Ku vyřízení některých příprav ku založení definitivního sboru, byli ustanoveni tito funkcionáři
Za starostu:bratr Václav Matys
Za jednatele: bratr Jaroslav Zajíček
Za pokladníka: bratr Váslav Žemlička
Za velitele:bratr Stanislav Liška
Členové výboru:
bratr Josef Liška čp. 15
bratr František Blahož
bratr Josef Papoušek st. čp. 7
bratr Stanislav Krafta
Pro začátek bratr Václav Matys daroval do vínku novému sboru 100 Kč a mezi přítomnými vybráno Kč 83,80. :

Jaroslav Zajíček za jednatele

22.12.1934 - 2. schůze sboru konaná u Blahožů o šesté hodině večerní, byly zde probrány všechny potřebné informace k založení nového sboru (zaslání stanov k potvrzení obci a na okresní úřad). Bylo též rozhodnuto zakoupit sborové razítko a jednatelskou knihu(nese název Zápisník schůzí).

Toho večera bylo rozhodnuto i o konání prvního hasičského plesu a sice 12. ledna 1935. Pořádání každé takové akce vyžadovalo ustanovit tzv. zábavní výbor. Hudba byla objednána u pana kapelníka Borovičky z Davle, její cena se pohybovala kolem 300Kčs za večer (Hudba na posvícení na dva dny činila 400 – 500Kčs). Nový výbor schválil i výši členských příspěvků, členové přispívající platili 12 Kčs ročně, činní členové pak 6 Kčs ročně. Poté co se přihlásily do sboru i ženy, byl jejich příspěvek ve výši 3 Kčs za rok.

10.2. 1935 – 1. valná hromada Sboru dobrovolných hasičů ve Sloupu konaná v hostinci u Blahožů ve tři hodiny odpoledne.

Dne 6. 3. 1935 o sedmé hodině večer zapálil náš sbor oslavnou hranici před svátkem 85. narozenin našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. .

V létě roku 1935 bylo rozhodnuto o zakoupení hasičské výzbroje a o propůjčení ruční stříkačky od firmy R.A. Smekal. .

Sbor pořádal již do prvního roku svého založení pravidelně alespoň jednou ročně ples a posvícenskou zábavu. Z těchto prostředků se postupně dovybavoval. Potýkal se ale i s jinými problémy. Členstvo z počátku, ač bylo mladé, nebylo tak poctivé ve cvičení. Takže následující úryvek je jedním z mnoha……

Říjen 1935 …..dále přečten povolávací rozkaz ke zkušební mobilizaci. Sraz zítra v ½ 8 hod. v Čisovicích. Za náš sbor zúčastní se br. Karel Liška na kole, omluví účast našeho sboru, po případě odevzdá dopis br. náčelníkovi Ant. Kohoutovi s prosbou, aby naše neúčast byla omluvena, jelikož náš sbor není doposud řádně vyzbrojen…….

V červenci 1936 se začalo stavět malé hasičské skladiště dle plánů pana stavitele Ladislava Dvořáka.

I v dalším roce své existence se potýkal sbor s organizačními problémy. Nejpalčivější otázkou bylo vybavení sboru, odění členů a vedení mužstva schopným velitelem. Těch se vystřídalo v prvních letech hned několik.

Sbor také v prvních letech úzce spolupracoval se Spolkem divadelních ochotníků ze Sloupu. Oba spolky pořádaly společenské akce a oslavy. Například máme zmínku o oslavě Mistra Jana Husa v červenci roku 1937 nebo o nacvičení divadelní hry, jejíž výtěžek ochotníci věnovali hasičům s názvem „Chytrý táta, dceru vdává"(rok 1938).

Místní hasiči se účastnili i pravidelných cvičení pořádaných hasičskou župou „Kazín", ke které místní sbor náležel, dále též oslav pořádaných spolky z Davle, především hasičů a Vltavanu.

29. 8. 1937 měla být slavnostně otevřena hasičská zbrojnice. K tanci a poslechu na následné zábavě měla hrát kapela pana Antonína Borovičky z Davle.hBohužel se již dále tato akce nezmiňuje a v dalším roce je opět naplánováno slavnostní otevření hasičské zbrojnice. Usuzujeme tedy, že k otevření nedošlo.

Oblek činného člena se skládal z přilby, opasku, sekyrky, kabátu, kalhot, píšťalky a lodičky. Náš sbor měl v roce 1938 takto vybavených 10 mužů. Trubač měl navíc hornu a samaritán lékárničku.

Protektorát Čechy a Morava

Se vznikem Protektorátu Čechy a Morava v březnu 1939 se z počátku u místních hasičů nic nezměnilo.

Z jara roku 1940 zaznamenává jednatel Karel Liška v zápisníku schůzí, že Davli postihly záplavy. Při záchranných pracích pomáhali i naši sloupečtí hasiči.

Ve stejné době se projednávala i možnost zakoupení nové hasičské stříkačky. Její prodej byl nakonec sjednán přímo v hostinci „U Blahožů" s obchodním zástupcem firmy Sigmund Olomouc p. Jurečkou 1. května 1940. Stříkačka byla zaplacena z veřejné sbírky, darů hasičských příznivců a z půjčky davelské Kampeličky.Podle pozdějších dokumentů měla stát 35 000 Kčs. Ihned po zakoupení byla vyzkoušena k dopravě vody z Vltavy v Davli na Libřici.

V lednu 1941 si náš sbor vzal na sebe zastupování Hasičské pojišťovny v našem okolí.(Sloup a Račana).

Po dobu války nechali okupanti hasičský sbor v činnosti. Kolem sboru se vytvořila vlastenecká skupina, jež prováděla veškerou kulturní a společenskou česky orientovanou činnost. Později bylo z řad sloupeckých hasičů několik mladých členů posláno na práci do „říše" nebo, a to podle záznamů hlavně na konci války, na zákopové práce.

Ke konci války je zaznamenán zásah u požáru v Bojanovicích, který pravděpodobně založily jednotky SS.

Po druhé světové válce

Dne 19. května 1949 v 19:10hod. byly bleskem zasaženy hospodářské a obytné budovy pana Jana Žemličky ve Sloupu čp. 5. Na požár tehdy upozornila paní Marie Vondráková výkřikem „U Žemličků hoří!"Ohrožena byla střecha celé budovy, stodola, chlév a hospodářská zvířata. Hašení řídil velitel sboru bratr František Blahož. K hašení se dostavily sbory z Davle, Hvozdnice a Měchenic.Požár byl lokalizován, přes úspěšný zásah však škoda činila 180 000 Kčs v tehdejší měně.

Až do roku 1956 měly sbory název hasičský sbor. Členové se mezi sebou oslovovali „bratře" členky „sestro". Název hasičský sbor byl poté změněn na název sbor požární ochrany. Jednoty byly sdruženy do okresního svazu požární ochrany Praha – jih. A oslovení se změnilo na komunistické „soudruhu" a „soudružko".

Koncem roku 1957 se začalo pracovat na výstavbě nové požární zbrojnice.

V roce 1958 …… bylo našemu sboru přiděleno požární inspekcí ojeté auto z majetku československé armády, které, ač použité, sloužilo až do roku 1975, dík dobré údržbě, o kterou pečoval s.Jaroslav Zajíček…..

V roce 1969 jsme obdrželi přívěsnou motorovou stříkačku s kompletním vybavením v ceně 38 000 Kč.

Díky tomuto vybavení se náš sbor stal akceschopným a zasahoval při požárech chaty ministerstva zahraničních věcí na Plazích, při lesním požáru na Hrádku a Staré hoře u Sloupu a při požárech stohů ve Hvozdnici a ve Sloupu.

Ke zlepšení činnosti sboru přispěla i spolupráce s JZD Orion Davle, které ve všední dny s naší technikou vysílalo svoje zásahové družstvo k případným požárům.

Dne 23.5. 1970 bylo ve Sloupu uspořádáno okrskové cvičení za účasti sborů z Davle, Sloupu a Bojanovic. Součástí tohoto cvičení byla i oslava 35 let trvání našeho sboru.

V roce 1973 naši tehdy už „požárníci" postavili v akci „Z" sušák na hadice, který je používán až do dneška.

V roce 1974 byl pro požárníky zaveden název „Svaz požární ochrany".

V sedmdesátých letech se zviditelnili i naši nejmladší členové, kteří pod vedením pánů Švelbla, Zajíčka, Novotného a Lišky dosahovali dobrých výsledků na poli sportovním i při provádění tzv. protipožárních hlídek v období žní.

V roce 1979 vyhráli okrení kolo a postoupili do krajského kola konaného v Jesenici u Rakovníka, kde skončili na pěkném 11.místě.

V roce 1978 bylo zakoupeno nové auto „Robur".

Členové sboru prováděli preventivní protipožární prohlídky objektů a konaly se i četné přednášky. V kronice máme dokonce i záznam o tom, že ………asistovali při natáčení televizního filmu „Rys", který byl výstrahou pro zakládání ohně v lese.

Každých pět let od roku 1935 (dnes již víme, že datum založení sboru je ještě o rok starší) probíhaly ve Sloupu pravidelné oslavy založení sboru. V roce 1980 se v jejich průběhu sehrálo utkání „století" v minifotbale mezi mladými a starými požárníky.

Po Sametové revoluci

V roce 1990 se název naší organizace Svazu požární ochrany změnil na Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Vrátili jsme se k původnímu oslovení „bratře", „sestro". Místo výroční členská schůze vznikla opět valná hromada.

Léto roku 1990 bylo suché a velmi teplé. Náš sbor zasahoval hned u několika požárů v blízkém okolí. První byl požár lesa „Na Hrádku" dne 20.7. 1990. Hořel nízký porost habrů a jehličí na ploše asi 200x300 metrů. Druhý požár vypukl hned druhý den „V Požářích", třetí za týden ve Hvozdnici a čtvrtý v Bratřínově. U všech zasahoval náš sbor společně se sbory z Davle, Štěchovic, Hvozdnice a z Řevnic.

Po pádu komunismu a následném vzniku samostatné České republiky upadal zájem o práci v nejrůznějších spolcích. Toto z počátku postihlo i náš sbor. Starší odcházeli a mnoho mladých se do sboru nehlásilo. Náš sbor měl to štěstí, že se ve Sloupu udržela parta těch nejmladších, kterou hasičský sport bavil a kteří pokračovali v práci dál……Dnes je to ta generace, která sbor vede.

Výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. Dorostenci postoupili do krajského kola, které se konalo v Rakovníku.

V roce 1997 jsme díky finanční pomoci Obecního úřadu v Davli zakoupili pro zásahovou jednotku nové oblečení.

V roce 2000 jsme po 22 letech prodali naše vozidlo Robur a zakoupili od hasičského sboru Skochovice „nové" vozidlo CAS 25.

S novým tisíciletím se činnost našeho sboru široce rozrostla. Pořádáme zábavy, ať už v hostinci či pod širým nebem. Minimálně jednou ročně sběr železného šrotu, pálení čarodějnic, zabíjačku, soutěže.

V srpnu roku 2002 postihly celou Českou republiku rozsáhlé povodně. V Davli při odstraňování jejich škod pomáhali i členové a členky našeho sboru.

10. dubna 2004 jsme zakoupili nové čerpadlo, které nám vyrobila firma X-flame.Bylo to přesně po 35 letech od pořízení první PS12.Čerpadlo nám pomohl zaplatit Obecní úřad Davle.

V roce 2005 jsme v rámci oslav 70. výročí založení našeho sboru poprvé uspořádali Memoriál Jaroslava Zajíčka v požárním útoku pro mladé hasiče. Od té doby až do dnešních dní si udržel své příznivce.

Aby to našim dospělým hasičům nebylo líto, tak jsme v roce 2008 poprvé uspořádali Noční útočení v JZD. I tato soutěž se koná každoročně.

Naše zásahová jednotka se pomalu dovybavuje a zasahuje v blízkém okolí nejen u požárů . Jsme zažazeni do JPO III/2 jako druhé zásahové družstvo obce Davle. JPOIII/2 je jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO III, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000, její výjezd má být ze zákona proveden do 10 minut.

V průběhu roku 2010 jsme získali plovoucí čerpadlo, elektrocentrálu, 2 dýchací přístroje a zásahové obleky včetně přilb a bot.

Muži a ženy soutěží v rámci 9. okrsku, okresu Praha – západ a Středočeského kraje. Od roku 2003 se pravidelně zúčastňujeme soutěže Brdská liga, jejíž jedno kolo pořádáme, v posledních letech hlavně na hřišti v Bojanovicích. V Brdské lize se naši muži umístují vždy na čelních postech. Ženy, v současnosti hlavně dorostenky, se nenechávají zahanbit a také jim patří přední pozice.

Dále navštěvujeme soutěže ve Volči (Pardubický kraj), Memoriál M. Bubníka v Třebonicích, závody Extraligy ČR v požárním útoku (2004), soutěž O pohár starosty MČ Praha – Zličín, O pohár SDH Klínec, Posvícenskou soutěž v Bojanovicích, Podlipansku ligu, Krušnohorskou ligu, O pohár starosty OSH v Davli, Memoriálu Josefa Holečka v Třebonicích, Závod mistrů v Dnebohu, Radětickou lávku, Memoriál Bédy Černého v Dolínku, Kotenčický pohár, O pohár starosty obce Chářovice a spoustu dalších.

Muži se pravidelně od roku 2002 zúčastňují okresních kol. Bohužel tam mají silné soupeře z Dolních Jirčan, a tak se jim nepodařilo postoupit do krajského kola v požárním sportu.Tento neúspěch si kompenzují mnoha vítězstvími v jiných soutěžích.

Ženy jsou díky malé konkurenci úspěšnější. Poprvé se probojovaly do krajského kola v roce 2003.

Další velké úspěchy žen:
Krajské kolo Tlustice 22.6.2003 – 8. místo
Krajské kolo Nymburk 18.-20.6.2004 – 4.místo
Krajské kolo Nymburk 18.-19.6.2005 – 5.místo
Krajské kolo Nymburk 23.-24.6. 2007 – 4.místo
Krajské kolo Nymburk 19.-20.6. 2010 – 6.místo

Dorostenky a jejich velké úspěchy: Krajské kolo Nymburk 14.- 15.6.2008 – 4. místo
Krajské kolo Čelákovice 14.6.2009 – 1. místo
Mistrovství České republiky dorostu Třebíč – 4.-5.7.2009
Krajské kolo Roztoky u Prahy – 2010 – 4. místo

Dorostenci a jejich velké úspěchy:
Několik let reprezentovali náš sbor v dorostencích Tomáš Fiala a Pavel Liška. Tomášovi se podařilo v roce 2008 postoupit do republikového kola. Mistrovství České republiky dorostu Trutnov 5.-6.7.2008 – 21. místo O rok později v krajském kole skončil Pavel Liška na pěkném 11.místě a Tomáš opět postoupil do republikového kola. Mistrovství České republiky dorostu Třebíč – 4.-5.7.2009 – 16. místo

Samostatnou kapitolou uvnitř našeho sboru jsou mladí hasiči. Ti se pod vedením Michala Zrna a Pavlíny Nejedlé pravidelně zúčastňují soutěže Plamen, kde dosahují těch nejlepších výsledků.

Jen namátkou ty největší úspěchy:
Krajské kolo Kosmonosy 19.-20.6.2002 – 5.místo
Krajské kolo Stochov 25.-26.6.2004 – 7.místo
Krajské kolo Kostelec nad Černými Lesy 24.-25.6.2005 – 1.místo
Postup na Mistrovství České republiky ve hře Plamen v Plzni 7.-9.7 2005 – 12.místo
Krajské kolo Čáslav 23.-24.6.2006 – 1.místo
Postup na Mistrovství České republiky ve hře Plamen v Liberci 28.-30.6.2006 – 11.místo
Krajské kolo Neratovice 15.-16.6.2007 – 5.místo
Krajské kolo Nymburk 13.-14.6.2008 – 5.místo
Krajské kolo Čelákovice 12.-13.6.2009 – 7. místo
Krajské kolo Roztoky u Prahy 25.-26.6.2010 - 4. místo

Dále se zúčastňují Chlumeckého poháru, Memoriálu Marty Habadové v Praze na Strahově, Memoriálu J. Holečka v Třebonicích, soutěže Hurá Mníšek, soutěže O pohár starosty Malých Přílep. Pořádají různé výlety, brigády atd.